Algemene voorwaarden van SmartScripts

Op deze pagina vind je de Algemene Voorwaarden van SmartScripts. Deze betreffen zowel ons hostingpakket als onze scripts en webapplicaties.

Artikel 1 Definities

1.1
Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van SmartScripts Hosting, hierna te noemen SmartScripts.
1.2
E-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.
1.3
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met SmartScripts een Overeenkomst heeft gesloten.
1.4
Handleiding: programmatuur en/of klantendocumentatie en/of digitale instructiemedia die SmartScripts gedurende de Overeenkomst aan de Klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het Systeem en het Internet
1.5
Homepage: een op naam van de Klant gestelde internetpagina, ofwel een titel- en introductiepagina van een Website op het Internet.
1.6
Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door SmartScripts teneinde de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem en het Internet.
1.7
Request for Comments (RFC): Een verzameling technische en organisatorische Richtlijnen en beschrijvingen van op Internet gangbare protocollen, procedures en programmatuur en concepten alsmede voor het gebruik daarvan (ftp://ftp.ripe.net/rfc en http://www.rfc-editor.org).
1.8
Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de Request for Comments (RFC) 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.9
Overeenkomst: de overeenkomst tussen SmartScripts en een Klant op grond waarvan SmartScripts Diensten worden verricht.
1.10
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.11
Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee SmartScripts de Klant toegang tot het Internet verleent.
1.12
Website: een of meerdere geïntegreerde Internetpagina's, die worden voorafgegaan door een Homepage.
1.13
CMS: Content Management Systeem, d.w.z. samenhangend geheel van scripts waarmee de Klant - indien hij/zij zich daarop heeft geabonneerd bij SmartScripts - zijn/haar eigen Website of Homepage van inhoud kan voorzien.
1.14
SmartScripts Diensten: de diensten die door SmartScripts ten behoeve van Klanten worden verricht.

Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen SmartScripts en de Klant, uit welken hoofde dan ook, voorzover door partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2.2
Alle door SmartScripts gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat SmartScripts een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant SmartScripts diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door SmartScripts mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is SmartScripts gehouden al hetgeen SmartScripts reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen. SmartScripts kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
2.4
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is SmartScripts niet gebonden aan in de aanvaarding door de Klant voorkomende afwijkingen van de aanbieding van SmartScripts.
2.5
Klant kan geen rechten ontlenen of zich beroepen op administratieve vergissingen, ook niet bij looptijd van registraties en termijnen, als vermeld op de factuur.
2.6
SmartScripts is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 3.2 van kracht. Indien de Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de Klant, in afwijking van art. 12.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel 3 Prijzen

3.1
De Klant is, afhankelijk van de te leveren SmartScripts dienst(en), een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij in de Overeenkomst of anderszins anders is vermeld.
3.2
SmartScripts is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van SmartScripts. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 12.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 4 Betaling

4.1
De aan SmartScripts verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen.
4.2
Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.1 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van ? 50,--, tenzij SmartScripts aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.
4.3
Heeft de Klant een (1) maand na de factuurdatum het verschuldigde bedrag nog niet betaald, dan zal SmartScripts de Homepage van de klant verwijderen van haar servers en het account van de Klant opheffen, zonder dat de Klant aanspraken kan doen gelden op schadevergoeding hoe dan ook.

Artikel 5 Verplichtingen van SmartScripts

5.1
SmartScripts spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van aansluiting op het Systeem aan de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde SmartScripts Diensten; het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem met het Internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden. SmartScripts garandeert geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het Internet. Evenmin garandeert SmartScripts dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de SmartScripts Diensten.
5.2
SmartScripts is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur van derden of voor niet-nakoming van verplichtingen van derden waarvan SmartScripts zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 6 Verplichtingen van klant

6.1
De Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
6.2
De Klant stelt SmartScripts zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
6.3
De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn Account van de SmartScripts Diensten wordt gemaakt.
6.4
De Klant is verplicht iedere keer dat hij de SmartScripts Diensten wil be?indigen, op de in de Handleiding beschreven wijze uit te loggen. Schade en kosten als gevolg van onoordeelkundig uitloggen komen voor rekening van de Klant.
6.5
De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma's - al dan niet via het Systeem - te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks SmartScripts, overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Klant slechts toegestaan processen of programma's te gebruiken indien er een directe, door SmartScripts toegestane, verbinding met het Systeem bestaat.
6.6
Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC) de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud ('spamming'); het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industri?le eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet ('hacken').
6.7
Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar Account, de Handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij SmartScripts hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel 6 is het de Klant toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, op het Systeem te plaatsen en te onderhouden.
6.8
De Klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is SmartScripts bevoegd, ten behoeve van het goed functioneren van de SmartScripts diensten informatie te verwijderen.
6.9
De Klant draagt zelf verantwoordelijkheid voor het maken van backups van de bestanden en/of database(s) op de eigen site, middels de door SmartScripts voor dit doel beschikbaar gestelde backup-module.
6.10
De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken.
6.11
SmartScripts is, zonder dat SmartScripts tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 6.1 tot en met 6.8.
6.12
De Klant vrijwaart SmartScripts tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de Account, het Systeem of Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1
Alle rechten van intellectuele of industri?le eigendom (databankrechten inbegrepen) op de Handleiding en alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde materialen zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SmartScripts of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de Handleiding en/of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopie?n vervaardigen.
7.2
Het is de Klant toegestaan de Handleiding te kopi?ren voorzover dit noodzakelijk is voor normaal eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van deze kopie?n is het de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industri?le eigendom uit de Handleiding te verwijderen of te wijzigen.
7.3
SmartScripts zal de Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door SmartScripts zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industri?le eigendom, onder de voorwaarde dat de Klant SmartScripts onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SmartScripts.
7.4
De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan SmartScripts verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
7.5
Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
7.6
Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door SmartScripts zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriele eigendom of indien naar het oordeel van SmartScripts een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SmartScripts, zulks ter harer keuze:
  • zorgdragen dat de Klant de ter beschikking gestelde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken; of
  • gerechtigd zijn de Overeenkomst te be?indigen, waarbij de Handleiding door SmartScripts wordt teruggenomen tegen creditering van de door de Klant betaalde vergoeding zoals bedoeld in artikel 3 onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding.
7.7
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van SmartScripts wegens schending van rechten van intellectuele of industri?le eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van SmartScripts voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen in een niet door SmartScripts gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door SmartScripts geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de door SmartScripts verstrekte materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1
SmartScripts aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat uit dit artikel 8 blijkt.
8.2
SmartScripts is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van SmartScripts bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met name is SmartScripts niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het Systeem of het internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere klanten of Internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in-procedure, Account en E-mailadres. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan ? 35,--. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
8.3
De totale aansprakelijkheid van SmartScripts voor schade in welke vorm dan ook zal in geen geval meer bedragen dan ? 150,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
8.4
De in artikel 8.2 en 8.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SmartScripts.
8.5
Aansprakelijkheid van SmartScripts voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.6
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen 48 uur na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij SmartScripts meldt.
8.7
De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor SmartScripts voortvloeiende schade.
8.8
SmartScripts is niet verantwoordelijk voor de tools en software van derden, noch op diens servers, noch op de locale apparatuur waarmee Klant werkt. Ook dient Klant in deze zelf zorg te dragen voor voldoende kennis en vaardigheden.
8.9
SmartScripts is op generlei wijze aansprakelijk voor de aanvraag en registratie van domeinnamen en/of verlenging van geregistreerde domeinnamen, nimmer zal hier dan ook schadevergoeding uit voort kunnen vloeien.

Artikel 9 SmartScripts Diensten

9.1
SmartScripts verleent voor toegang tot het Systeem en het internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Systeem en de Handleiding voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.
9.2
SmartScripts verzorgt in opdracht van de Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de Klant en SmartScripts aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
9.3
SmartScripts biedt de Klant de mogelijkheid een Homepage te openen. SmartScripts stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Indien SmartScripts in opdracht van de Klant een Homepage of Website ontwerpt of de Klant toegang verleent tot het CMS van SmartScripts, berusten alle intellectuele en industri?le eigendomsrechten ter zake van die Homepage of Website en - indien van toepassing - CMS uitsluitend bij SmartScripts, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
9.4
SmartScripts is gerechtigd de Klant de toegang tot het Systeem te ontzeggen of te beperken, indien de Klant in een kalendermaand de in de Overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De Klant is gehouden aan SmartScripts de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. SmartScripts zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de Klant hiervan door SmartScripts op de hoogte is gesteld, effectueren. SmartScripts is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van SmartScripts levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10 Klachten

10.1
SmartScripts spant zich in klachten omtrent de SmartScripts diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de SmartScripts diensten te komen. SmartScripts is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
10.2
Het indienen van een klacht laat de verplichtingen van de Klant onverlet.

Artikel 11 Beheer van het syteem

11.1
SmartScripts is gerechtigd, ook zonder voorafgaande bekendmaking, het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door SmartScripts te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens SmartScripts ontstaat.
11.2
SmartScripts is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, de Log-in procedure, het Account en in de E-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens SmartScripts ontstaat. SmartScripts zal in een dergelijk geval de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 12 Duur en einde overeenkomst

12.1
De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk zes (6) weken voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop SmartScripts de opzegging ontvangt.
12.2
Onverminderd het bepaalde in artikel 12 leden 3 en 4 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
12.3
Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens SmartScripts te voldoen, is SmartScripts gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen SmartScripts dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat SmartScripts tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan SmartScripts verder toekomende rechten.
12.4
SmartScripts is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de SmartScripts Diensten te staken indien :
  • de Klant aan SmartScripts valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven;
  • de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • de Klant in strijd handelt met artikel 6.1 tot en met 6.8;
  • ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd;
  • de Klant (al dan niet voorlopig) suréance van betaling wordt verleend;
  • de ondermening van de Klant wordt geliquideerd of be?indigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
12.5
Na be?indiging of ontbinding van de Overeenkomst zal het gebruiksrecht op de Handleiding, zoals bedoeld in artikel 7 onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk door SmartScripts buiten gebruik worden gesteld. De Klant zal onmiddellijk ophouden van het Systeem en van de SmartScripts Diensten gebruik te maken. De Klant zal voorts de Handleiding en alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen binnen een (1) week na be?indiging of ontbinding van de Overeenkomst aan SmartScripts retourneren. Indien dit retourneren feitelijk onmogelijk is, zal de Klant gehouden zijn de Handleiding en alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen binnen een (1) week na be?indiging of ontbinding van de Overeenkomst te vernietigen onder overlegging van bewijs van deze vernietiging.
12.6
Na be?indiging of ontbinding van de Overeenkomst zal SmartScripts de door de Klant verstrekte en door haar bewerkte Persoonsgegevens binnen een (1) week na be?indiging of ontbinding aan de Klant retourneren, tenzij deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de Overeenkomst of indien SmartScripts anderszins gerechtigd is over deze Persoonsgegevens te beschikken. Indien dit retourneren feitelijk onmogelijk is, zal SmartScripts de Persoonsgegevens binnen een (1) week na be?indiging of ontbinding vernietigen.

Artikel 13 Beveiliging en privacy

13.1
De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan SmartScripts zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van SmartScripts. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor SmartScripts en worden niet aan derden verstrekt, tenzij SmartScripts hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
13.2
SmartScripts onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij SmartScripts hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 6.1 tot en met 6.8 van deze algemene voorwaarden.
13.3
Voorzover SmartScripts middels de SmartScripts Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet SmartScripts dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart SmartScripts tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
13.4
Indien door de Klant middels de SmartScripts Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Klant SmartScripts tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Wbp.
13.5
SmartScripts legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Artikel 14 Overmacht

14.1
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan SmartScripts niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan SmartScripts zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
14.2
SmartScripts heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SmartScripts haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3
In geval van situaties als bedoeld onder 14.2 worden de leverings- en andere verplichtingen van SmartScripts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SmartScripts niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) weken, is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15 Overig

15.1
Op elke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Noord Holland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
15.2
Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van artikel 15.1, is hij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat SmartScripts een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.